اشتباه‌ مادر‌ باعث‌ تکه‌تکه‌ شدن‌ کودک‌ شد + عکس

بر اساس تصاویر ضبط شده دوربین های نصب شده در محوطه های قفس های حیوانات در باغ وحش پترزبورگ در جورجیای آمریکا مادر کودک ۲ ساله برای بهتر دیدن سگ های وحشی آفریقایی بر روی تخته سنگی می ایستد که به دلیل رفتار هیجانی پسر ۲ ساله اش به درون قفس که فضایی باز با حفاظ دور تا دور بود افتاد و طعمه ۲۱ سگ وحشی گرسنه شد.

آخرین اخبار