سگ هایی هم قیمت پراید

روزگاری در دشت همپای چوپان بود و به ته مانده سفره رضایت می داد، اما اکنون پشت ویترین های ژست می گیرد و به کمتر از خوراک مخصوص رضایت نمی دهد.

آخرین اخبار