مسئول دفتر اموراجتماعی فرمانداری شهرضا:

اعتیاد، مهمترین آسیب اجتماعی کشور و شهرستان شهرضا

مسئول دفتر اموراجتماعی فرمانداری شهرضا گفت: اعتیاد به عنوان سونامی اجتماعی که اکنون بیش از ۱۷۰ کشور جهان را درگیر نموده است از مهمترین آسیب های اجتماعی کشور و شهرستان شهرضا می باشد.

آخرین اخبار