یاد یاران «سومین همایش رزمندگان شهرضا»

بوی جبهه در محوطه پیچیده و فضا را عطرآگین کرده بود. حال هوای شب عملیات و غریو “الله اکبر”، بوی نمناک سنگرهای تاریکِ جبهه، صدای انفجار و دود و بوی باروت در ذهن ها تداعی شده بود. بعضی از بچه ها واقعاً سی سال بود همدیگر را ندیده بودند..

آخرین اخبار