رئیس بهزیستی شهرضا:

سومین کمپ ترک اعتیاد در شهرضا افتتاح شد

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: با اعتباری بیش از ۱۸۰ میلیون تومان مرکز اقامتی میان مدت عطش برای رهایی در شهرضا افتتاح شد.

آخرین اخبار