برخی کشورها با راه‌اندازی پایگاه نزدیک مرز ایران به مجرمان فراری پناه می‌دهند

جانشین فرمانده ناجا گفت: برخی کشورها با راه‌اندازی پایگاه نزدیک مرز ایران به مجرمان فراری پناه می‌دهند.

آخرین اخبار