دادگاه بحرین بازداشت شیخ علی سلمان را تا دوم اردیبهشت تمدید کرد

دادگاه بحرین حکم به تمدید بازداشت دبیرکل حزب الوفاق بحرین داد.

آخرین اخبار