سخن کفرآمیز دانشمند یهودی درباره خداوند

برخى کوته فکران مانند این دانشمند یهودی، گمان مى کنند ریشه دستورات الهى نیاز است! حال آنکه هر دستور و حکم شرع دلیل خاص و حکمتی معین دارد.

آخرین اخبار