رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

آمار سوانح و حوادث ترافیکی در شهرضا در حال افزایش است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سوانح و حوادث به ویژه حوادث ترافیکی در شهرستان روبه افزایش است

آخرین اخبار