نظر وزیر دادگستری درباره بازگشت خاوری

وزیر دادگستری درخصوص بازگشت خاوری به ایران و محاکمه وی گفت: من به بازگشت خاوری خوشبین نیستم.

آخرین اخبار