مردمی که از گرانی می نالند و دولتی که نباید بی گدار به آب بزند

بی گدار به آب نزدن دولت، معضل ازدواج ، بیکاری، اقتصاد آشفته همه مشکلاتی بود که در عرض نیم ساعت مسافران تاکسی به آن پرداختندوبا کشیدن آهی این بحث ها تمام شد.

آخرین اخبار