نگاهی به مقدمات ظهور

جنایات تکفیری ها در احادیث آخر الزمان / آیا داعش از نشانه های ظهور است

ممکن است، داعش، زمینه ساز و فراهم کننده و مقدمه خروج سفیانی باشد. و داعشی ها، در هنگام خروج آن ملعون در صف یاران و لشکریان سفیانی، قرار گیرند.

آخرین اخبار