رشد اعضای بدن انسان در حیوانات

به گزارش نسل بیدار، یک هیئت از دانشمندان و کارشناسان حقوقی منصوب شده توسط دولت توصیه هایی را ارائه کرده اند که می تواند پایه ای برای راهبردهای جدید تحقیقات جنینی در ژاپن باشد. به رغم مخالت با تحقیقات سلولهای بنیادین جنینی در بسیاری از کشورها، در ژاپن از این تحقیقات حمایت گسترده ای صورت […]

آخرین اخبار