جنجال جدید نعیمه اشراقی

با سلطنت‌ طلب‌ها و منافقین دوست بودم

من درخواست دوستی کسانی را که تقاضای دوستی داشتند بدون شناخت از آنها و یا هیچ گزینشی می‌ پذیرفتم.

آخرین اخبار