آخرین تقاضای امام به روایت دکتر عارفی

مطابق گزارش تیم پزشکی از نیمه شب فشار خون حضرت امام شروع به سقوط کرد و خواب‌آلودگی شدت گرفت و بیماری مهلک تقریباً به تمام دستگاه‌های بدن سرایت کرده بود.

آخرین اخبار