شعر / سبط اکبر ، مجتبی آمد پدید

نیمه ماه است و ماهم ، کامل است / برعلی(ع)و فاطمه(س)حق فاضل است / سبط اکبر ، مجتبی (ع) آمد پدید / خمسه آل عبا را شامل است

عکس/ مزد این واکس زدن چقدر است

ه نظر شما، این سردار در حال واکس زدن کفش چه کسانی است؟ به زعم شما، دست مزد این واکس زدن چه قدر است؟

آخرین اخبار