بخشدار مرکزی شهرضا:

سند ملی تغذیه فرصتی برای بهبود شرایط امنیت غذایی در شهرضا است

بخشدار مرکزی شهرستان شهرضا گفت: سند ملی تغذیه فرصتی مناسب برای بهبود شرایط امنیت و سلامت غذایی در شهرستان بوده و باید استفاده بهینه‌ای از این فرصت شود.

آخرین اخبار