رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا:

آمار خودکشی جوانان در شهرضا دو برابر کشور است/ برگزاری همایش سلامت روان در شهرضا

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: بار روانی که خودکشی در جامعه ایجاد می‌کند دو برابر بیماری دیابت و برابر با وضعیت جنگی است.

آخرین اخبار