کارشناسان هشدار دادند

سقوط اینترنت در پی جاسوسیهای امریکا/ کشورها به دنبال شبکه های امن

کارشناسان هشدار دادند که طرحهای برزیل، آلمان و هندوستان برای ایجاد شبکه های مجزا به منظور مسدود کردن راه های جاسوسی آمریکا می تواند به سقوط و فروپاشی اینترنتی منتهی شود.

آخرین اخبار