نماینده مردم شهرضا در مجلس:

نمایندگان مجلس زندگی آیت الله مدرس را سرمشق خود قرار دهند

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: وظیفه همه نمایندگان حال حاضر و ادوار آینده این است که مدرس را سرمشق خود قرار دهند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی