قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا

قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا، شعار روز جهانی قلب در سال ۱۳۹۴ است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت شهرضا:

بیماری قلبی نخستین عامل کشنده در زنان است

بیماری قلبی اولین عامل کشنده در زنان است که سبب یک مرگ از هر ۳ مرگ می شود و بطور تکان دهنده‌ای، حدود یک مرگ در هر دقیقه می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی