عکسی از روزهایی که ظریف جوان بود

این تصویر مربوط به روزهای جوانی وزیر امور خارجه ی کشورمان است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی