نویسنده سرشناس لبنانی بررسی کرد

کمک‌های حقیقی ایران در برابر وعده‌های تحقق نیافته عربستان به لبنان

تصور کنید که ایران مانند عربستان در توهینی آشکار فردی را برای نظارت بر اجرای کمک خود معرفی می‌کرد و بعد از چند ماه هیچ کمکی به لبنان نمی‌رسید.

آخرین اخبار

تقویم شمسی