بابک زنجانی ۲۰۰ نفر را سرگردان کرد

با دیپورت شدن پروازبابک زنجانی از سوی ترکیه، بیش از ۲۰۰ مسافر پرواز “قشم ایر” در فرودگاه استانبول سرگردان شده اند.

آخرین اخبار