دیپلماسی فرهنگی، کار ظریف

بحث درباره دیپلماسی و تعامل با دنیا محصور در سفارتخانه ها و محافل دیپلماتیک نیست و حتی در مکالمات روزمره مردم هم، صدایی از دیپلماسی، ارتباط و آشتی با دنیا شنیده می شود.

آخرین اخبار