مسکو: عضویت ایران، هند و پاکستان به نفع سازمان شانگهای است

مدیر بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفت: سازمان شانگهای با عضویت دائم ایران، هند و پاکستان، تنها برنده خواهد بود.

آخرین اخبار