چرا اکثر دانشجویان دختر در دیدار با رهبری چادری هستند؟!

به گزارش نسل بیدار، یکدست چادری بودن دانشجویان دختر شرکت کننده در این دیدار یکی از حواشی آن بود. شاید بد نباشد برای پی بردن به راز این یکدستی بخشهایی از کتاب ماه‌بندان را که حاشیه نگاری‌هایی از سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی در مهرماه گذشته است بخوانیم. نویسنده در این بخش از کتاب […]

آخرین اخبار