شرط ایران برای بازگشت رنو و پژو

وزیر صنعت گفت: پژو و رنوی فرانسه با تدوین استراتژی سرمایه گذاری مشترک به صورت «۵۰-۵۰» می توانند دوباره در بازار خودروی کشورمان حضور داشته باشند.

آخرین اخبار