رحمانی‌فضلی در دیدار وزیر کشور تاجیکستان مطرح کرد

تشکیل کارگروه مشترک مرزی بین ایران و تاجیکستان

وزیر کشور گفت: ایران به تنهایی آمادگی دارد تا بحث معیشت افغانستان را در جهت تغییر کشت خشخاش انجام دهد، به شرطی که سازمان ملل و اروپا همکاری‌ داشته باشند.

آخرین اخبار