روحانی: ‌

برای احیای اقتصاد به بخش خصوصی اعتماد دارم

رییس جمهور تاکید کرد که دولت برای احیای اقتصاد کشور به بخش خصوصی اعتماد دارد.

آخرین اخبار