آیا وزارت علوم این ظلم مافیایی را جبران می‌کند

«بعد از مشاهده سخنان شما متحیر مانده‌ایم که آخر این ادعای شما چه معنایی دارد. مگر می‌شود، عقل سلیم قبول کند که این اطلاعات را سیستم قبلی به ما داده است!»

آخرین اخبار