هیاهوی اروپایی و دیگر هیچ؛

نتیجه دیدار اروپایی‌ها با مجرمان فتنه۸۸ چیست؟

یک هیئت دیپلماتیک که بر حسب اتفاق، اکثریت اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهند، بیش از دو سال کوشید تا به‌نمایندگی از پارلمان اروپا به ایران بیاید. نهایتاً اما با استقرار دولت جدید، آنها توانستند به ایران بیایند و البته منشأ بروز حواشی فراوانی شوند.

آخرین اخبار