شیب بیکاری کند شد

نرخ بیکاری منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ۰.۲ درصد بر تعداد بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر افزوده‌ شده‌ است.

آخرین اخبار