مالکیت بالگرد حادثه دیده در دربند مشخص شد

رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور با تشریح مالکیت بالگرد حادثه دیده در دربند گفت: این بالگرد برای سازمان مدیریت بحران کشور بود که در اختیار شرکت پنها بود.

آخرین اخبار