اعمال مشترک شب های قدر

شب های قدر را باید شب سرنوشت ساز مومنان دانست که اعمال مهم و تاثیرگذاری برای آن ذکر شده است.

آخرین اخبار