قاتل طلبه بسیجی شهید علی خلیلی کیست؟

اگر کسی مرتکب منکری می شد هنوز مردانی بودند که اقامه امر به معروف و نهی از منکر کنند.اما آرام آرام برخی چیزها عوض شدند. ظاهرا زمانه میل به تغییر داشت البته من و او هر دو کوچک بودیم و خیلی از این حرف ها چیزی نمی فهمیدیم. اما با همه بچگی یک چیز را میفهمیدیم.

آخرین اخبار