نامه سرگشاده بسیج دانشجویی فارس به هاشمی:

سخت است حکم تیر فرزند خطاکار را امضا کردن

آقای هاشمی؛ مدعی سخنانی هستید که خود نیز باورش برایتان سخت است، چرا که نه در قاموس آن امام فقید می گنجد و نه باورش برای این نسل آسان است.

آخرین اخبار