آخرین اخبار از تحولات ایالت بالتیمور آمریکا؛

دامه خشم مردم آمریکا از سیاست های نژادپرستانه دولتی

با افزایش تنش ها در شهر بالتیمور آمریکا درگیری معترضان به نژاد پرستی کماکان ادامه دارد.

آخرین اخبار