واقعیت های پنهان پادشاهی سعودی:

زندگی شش میلیون عربستانی زیرخط فقر/۸۰ درصد سعودی ها منزل شخصی ندارند/ عربستان دومین کشور بیکار خاورمیانه

روال بر این بوده که کشور عربستان را یک کشور مرفه به تمام جهانیان معرفی کنند، کشوری که درآمدهای خود را صرف برآوردن خواسته های مصرف کنندگان کشور خود و تهیه کالاهای غیرضروری می کند. کسی نمی توانست یک فرد عربستانی را تصور کند که در خرابه ای زندگی می کند و دوسوم درآمدش را تنها صرف برآوردن نیازهای خوردن کند.

آخرین اخبار