موافقت مشروط ایران با درخواست تخفیف گازی اردوغان

در حالی که ترکیه رایزنی برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران را به سطح رؤسای جمهور کشانده است؛ ایران کاهش نرخ گاز صادراتی خود به این کشور را مشروط کرد.

آخرین اخبار