متن و حاشیه دادگاه جیسون رضائیان/ نامه متهم به اوباما قرائت شد

در اولین جلسه دادگاه جیسون رضائیان که با تفهیم ارتباط جاسوسی برای دول متخاصم، برگزار شد نامه متهم به اوباما قرائت شد.

آخرین اخبار