بررسی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان حداکثر تا دو جلسه آینده مجمع تشخیص

بررسی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان حداکثر تا دو جلسه آینده در مجمع تشخیص پایان می‌یابد.

آخرین اخبار