نیروگاهی با روزانه ۲ میلیارد تومان در کشور

سد و نیروگاه گتوند علیا در مجموع روزانه حدود ۲ میلیارد تومان درآمدزایی و منفعت برای کشور به همراه دارد،نمونه مهندسی پیشرفته ایرانی است.

آخرین اخبار