سوابق علمی و استخدامی ۷۴ مدیر برکنار شده نفتی

وزیر نفت علت برکناری تعداد زیادی از مدیران نفتی را بی‌سوادی و غیرنفتی بودن این افراد عنوان کرد، در حالی که بررسی‌های صورت گرفته وضعیت دیگری را نشان می دهد.

آخرین اخبار