عکس‌ دیده‌ نشده‌ از هیات‌ دولت‌ به‌ ریاست‌ رهبری

دولت اول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که از سال ۱۳۶۰ تا ۶۴ عهده دار اداره کشور بود.

آخرین اخبار