زنگ انشا تمام شد، اکنون زنگ حساب است

سوال اساسی اینجاست که اگر آن هشت سال سخت و ملال آور بود و مردم نیز به زعم شماازدولت پیش از صدر تا ذیل آن متنفرند، پس از چه می هراسید و تکرار مکررات می کنید؟

آخرین اخبار