چگونه یک مجنون خلبان بزرگترین ایرلاین اروپا شد

۱۰ سال زمان لازم بود تا دوباره نام هواپیما و سقوط و خبرنگار در یک نقطه جمع شوند. از ۱۶ آذر سال ۱۳۸۴ تا ۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۴.

آخرین اخبار