تروریست پروری سیاست آمریکا برای تحمیل خواسته های خود بر جامعه جهانی

زمانی که آمریکا نمی تواند به طور مستقیم جامعه جهانی را برای جنایات خود راضی توجیح کند، برای رسیدن به مقصودش، گروهک های تروریستی را پرورش و گسترش می دهد.

آخرین اخبار