مدل جدید جهاد نکاح داعشی رونمایی شد

در نتیجه این اقدام، زن می تواند در طی یک سال با چند مرد ازدواج کند، بچه به دنیا بیاورد که البته نخواهد دانست این بچه مربوط به چه کسی بوده است.

آخرین اخبار