به بهانه شروع ثبت نام حوزه های علمیه

طلبگی و دغدغه هدایت

اینکه در حوزه چه خبر است رازی است که تنها به تجربه وطلبه شدن واگویه می شود و نه گفتن وخواندن و از این در وآن در شنیدن..

آخرین اخبار